Contactgegevens
Stichting House of Animals Foundation (hierna te noemen ‘House of Animals’)
Adres: Amsterdamsestraatweg 67, 3513 AB Utrecht
Telefoonnummer: 085 222 1 444
E-mailadres algemeen: info@houseofanimals.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54827817

Omgang met persoonsgegevens
House of Animals onderschrijft jouw recht om de regie te behouden over je persoonsgegevens en over de communicatie die je van ons ontvangt. Jouw persoonlijke gegevens, verkregen via een websitebezoek, e-mailnieuwsbrief-abonnee en/of als donateur worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons behandeld en beveiligd. Dit document beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens
House of Animals houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens bewaren wij en met welk doel
Om onze werkzaamheden te kunnen doen, verwerken wij verschillende gegevens. Het betreft persoonsgevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers, NAW-gegevens en bankgegevens. Daarnaast verwerken wij ook KvK-nummers en BTW-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor onze eigen administratie, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het donateurschap of voor de verwerking van een eenmalige gift. Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden in directe communicatie, zoals wanneer contact is opgenomen met House of Animals, met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst/opdracht, of met betrekking tot andere facetten van onze organisatie waarvoor expliciet toestemming is gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Betaalgegevens
Indien je kiest voor een periodieke donatie aan House of Animals, dan machtig je daarmee House of Animals om het door jou geselecteerde bedrag maandelijks automatisch van je rekening af te schrijven. Bij het verstrekken van een (doorlopende) incassomachtiging verwerken we de IBAN-gegevens om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Indien je een eenmalige gift naar ons overmaakt, registreren wij ook de IBAN-gegevens, zodat we periodieke donateurs kunnen herkennen. Wanneer je doneert met iDeal of een creditcard, verloopt dit via Mollie B.V., een betrouwbare Payment Service Provider. Zij verzorgt het contact tussen onze donatiepagina op de website en de betreffende bank of creditcardaanbieder. Wij ontvangen nooit inzage in inlog- of creditcardgegevens. Mollie informeert ons enkel of een donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Responsinformatie e-mail
Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren, registreren we de respons (open en kliks) op onze e-mails. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Website
De website houseofanimals.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke encryptie.

Contactformulier
Het waarborgen van de veiligheid van door een websitebezoeker gedeelde persoonlijke gegevens op de website houseofanimals.nl via het contactformulier is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven voor het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Statistieken van websitebezoek
De website van House of Animals verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google, worden geen gegevens gedeeld met deze partij en wordt altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Verstrekking aan derden
Gegevens worden in principe nooit aan derden verstrekt. We behouden ons echter het recht voor uitzonderingen te maken indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. In dat geval zal er schriftelijk vastgelegd worden dat de uitvoerende partij gegevens alleen mag gebruiken voor het afgesproken doel en deze daarna dient te vernietigen. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van de donateursmailing of het uitvoeren van een belcampagne, zal de data altijd op een beveiligde wijze worden verstuurd.

Links naar websites van derden
Onze website bevat links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Cookies
Op doneren.houseofanimals.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Volgens de cookiewet is elke website wettelijk verplicht de gebruiker toestemming te vragen voor het plaatsen en te informeren over het gebruik van ‘cookies’. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Een volledig overzicht van onze cookies kunt u hier bekijken. Tevens kun je hier je voorkeuren aanpassen.

Verwerkers
Hosting en e-mail van deze donatiepagina worden verzorgd door Transip bv via webmaster FeverPit.ch.

Opslag
Van de website en e-mail wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt. Deze back-ups blijven 10 dagen bewaard op de server, waarna ze automatisch worden verwijderd.

De back-ups van andere gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling anders is bepaald, zoals in het kader van de fiscale bewaarplicht. Voor die gegevens geldt een bewaarperiode van 7 jaar.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico van misbruik Dit doen wij met behulp van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door House of Animals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@houseofanimals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy, ter voorkoming van identiteitsfraude en bovendien hebben wij deze gegevens niet nodig. Je kunt dit eenvoudig doen door de ID-app van de Rijksoverheid te gebruiken. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, zo mogelijk binnen vier weken..

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt je op grond van de (AVG) ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten
Privacy wordt gerespecteerd en beschermd. House of Animals begrijpt dat het waarborgen van de veiligheid van gedeelde persoonlijke gegevens heel belangrijk is. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld conform de AVG.

Vragen
Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of zijn er onduidelijkheden, stuur dan een e-mail naar info@houseofanimals.nl.

Wijzigingen
House of Animals kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website. Deze versie is opgesteld in augustus 2019.